Fonden har til formål at fremme videnskabelige, naturbevarende og humanitære formål.

CVR 11592333

Ansøgere på videregående uddannelse støttes, herunder ph.d.-studerende med godkendt stipendiat. Bachelor- og kandidatstuderende støttes kun i mindre omfang. Der ydes ikke social bistand eller støtte til løn og administrationsomkostninger og lignende. Vi støtter primært mindre projekter, hvor fondens støtte har en betydelig indvirkning på projektets gennemførelse. Støtte til forskning ydes primært til ansøgere, hvis arbejde/projekt er tilknyttet et dansk universitet. 

Indkomne legatansøgninger vurderes og tildeles støtte af en fondsbestyrelse, hvis tre medlemmer er professor Torsten Ringberg, advokat Lars Skibsted og advokat Mette Fjelsted.

Stipendier uddeles normalt 3 gange årligt med ansøgningsfrister 1. marts, 1. august og 1. november. Der er ikke noget ansøgningsskema. Ansøgning skal sendes med almindelig post eller afleveres i postkasse på adressen.

 1)                 Formålet skal være klart beskrevet.

2)                 Alle ansøgninger skal indeholde en motiveret ansøgning, projektbeskrivelse, detaljeret budget, tidsplan, gerne anbefalingsbrev, CV og andet relevant materiale. Ved udlandsophold en bekræftelse fra opholdsstedet/ universitet. Forskningsansøgninger skal desuden indeholde en side med lægmandstekst samt en mere teknisk beskrivelse.

3)                 VIGTIGT: Ansøgningen skal indeholde email, mobilnummer, CPR eller CVR nummer og bankkonto.  Vi har ikke ressourcer til at skrive tilbage og bede om disse oplysninger. Indkomne ansøgninger, der ikke opnår støtte bliver makuleret.

 Stipendier udbetales kun til danske bankkonti. Stipendier rapporteres til SKAT.dk, og stipendiemodtagere rådes til at opbevare kopier af stipendiet.

 Stipendier til studierejser i udlandet er skattefrie, hvis de anvendes til at dække faste udgifter til kost, logi og småfornødenheder samt dokumenterede udgifter til uddannelse. Udgifterne skal dokumenteres af stipendiatmodtager og oplyses til de danske skattemyndigheder, for at undgå beskatning.

 De tildelte stipendier skal anvendes til de formål, der er angivet i stipendieansøgningen, og kan ikke overføres til andre formål. Hvis ansøger modtager andre tilskud, der dækker de udgifter, der er tildelt af os, skal de tildelte midler returneres. Hvis formålet ændres og ikke længere er i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i ansøgningen, skal tilskuddet tilbagebetales. Hvis tilskuddet ikke udnyttes fuldt ud til det oprindelige formål, efter at projektet eller rejsen er afsluttet, skal det overskydende beløb tilbagebetales. I førnævnte tilfælde bedes du dog kontakte os før du returnerer pengene.

 Ansøgere, der ikke får bevilget støtte, vil ikke blive kontaktet.Adresse: Torsten Ringberg c/o Torben & Alice Frimodts Fond, Gyldenlundsvej 3, 2920 Charlottenlund